Taloyhtiö

1.    Tietoja asuntoyhtiöstä

Asunto Oy Loviisan Pajutie 4 perustettiin rakentamisen käynnistyessä vuonna 2002. Kaupparekisteriin yhtiö merkittiin  21.10.2002, y-tunnus on 1789334-3. Rakennukset valmistuivat vuonna 2003, joka oli taloyhtiön 1.toimintavuosi.

Kiinteistötunnus on 434-010-0037-0005. Tontin pinta-ala on 8539 m2. Asuinrakennuksia on kolme, jokaisessa neljä huoneistoa (2 huoneistoa 4h + k + kh + s = 111 m2 ja 2 huoneistoa 3 h + k + kh + s = 89 m2). Yhteensä on 12 huoneistoa, kokonaispinta-ala 1203 m2. Jokaiseen asuntoon kuuluu varasto ja autokatospaikka sekä asuntokohtainen säilytystila väestönsuojassa. Ne ovat kahdessa autokatos- ja varastorakennuksessa.

2.    Tilit, vakuutukset ja sopimukset

 •  tilit, laskutus             Kirjanpitotoimisto Memo
 •  pankkitili                  Tapiola
 •  vakuutukset             Lähtitapiola
 •  sähkösopimus          Kymenlaakson Sähkö
 •  vesi                          Loviisan kaupunki
 •  jätehuolto                 Uudenmaan Jätehuolto
 •  ulkoalueiden hoito   Markus Karlsson Oy Ab 

3.    Yhtiön talous

Taloyhtiön talous on ollut yhtiön perustamisesta alkaen tasapainossa. Yhtiöllä ei ole velkaa eikä muita rasitteita.

************************************************************

Taloyhtiön yhtiöjärjestys 

YHTIÖJÄRJESTYS       

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 
Kaupparekisterijärjestelmä 21.1A.2A02
Yritys- ja yhteisötunnus: 1789334-3 (y-tunnus)
Yhtiö: Asunto Oy Loviisan Pajutie 4
Käsittelevä toimisto: Porvoon maistraatti, Piispankatu 34 06100 Porvoo, puh. 019 548 6562
Jäljennöksen sisältö: Voimassaoleva yhtiöjärjestys 21.10.2002. Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

Asunto Oy Loviisan Pajutie 4 nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys.

§ 1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Loviisan Pajutie 4, ruotsiksi Bostads Ab Videvägen 4 i Lovisa, ja kotipaikka Loviisa.

§ 2 Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia no 5 Loviisan kaupungin 10 kaupunginosan korttelissa 37, pinta-ala tonttirekisterin mukaan 8.539 m2, sekä tontille rakennettavia asuinrakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa
varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

§ 3 Osakepääoma, osakkeiden nimellisarvo ja osakekirjojen painatus

Yhtiön osakepääoma on kaksitoistatuhattakolmekymmentä ( 12.030,-) euroa jaettuna kahteentoistatuhanteenkolmeenkymmeneen (12.030) yhden euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön osakekirjat painetaan asunto-osakeyhtiön osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa.

§ 4 Osakkeiden hallintaoikeus

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja yhtiön rakennuksissa seuraavasti:

Huoneistojen nro ja laatu                                Lattiapinta-ala m2                Osakkeiden n:ot ja lkm

A1 4 huonetta, keittiö ja sauna                        111,5                                    1-1.115                 1115
autopaikka autokatoksessa
A2 3 huonetta, keittiö ja sauna                         89                                       1.116-2.005            890   
autopaikka autokatoksessa
A3 3 huonetta, keittiö ja sauna                         89                                       2.006-2.895            890 autopaikka autokatoksessa
A4 4 huonetta, keittiö ja sauna                        111,5                                      2.896-4.010         1115
autopaikka autokatoksessa

B1 4 huonetta, keittiö ja sauna                        111,5                                    4.011-5.125           1115
autopaikka autokatoksessa
B2 3 huonetta, keittiö ja sauna                          89                                       5.126-6.015           890   
autopaikka autokatoksessa
B3 3 huonetta, keittiö ja sauna                          89                                       6.016-6.905           890      autopaikka autokatoksessa
B4 4 huonetta, keittiö ja sauna                        111,5                                     6.906-8.020          1115
autopaikka autokatoksessa

C1 4 huonetta, keittiö ja sauna                        111,5                                    8.021-9.135            1115
autopaikka autokatoksessa
C2 3 huonetta, keittiö ja sauna                          89                                       9.136-10.025          890   
autopaikka autokatoksessa
C3 3 huonetta, keittiö ja sauna                          89                                       10.026-10.915        890 autopaikka autokatoksessa
C4 4 huonetta, keittiö ja sauna                        111,5                                    10.916-12.030        1115
autopaikka autokatoksessa

Yhteensä                                                       1.203                                                                12.030

Taloyhtiön välittömään hallintaan jää autokatos ja sen yhteydessä olevat tekniset tilat pinta-alaltaan ~6 m2.

§ 5 Vastikkeet

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittuja huoneistojen lattiapinta-aloja ja on vastike, mikäli 6 §:stä ei muuta johdu, määrättävä kultakin neliömetriltä samansuuruiseksi. Vastikkeiden maksuajan ja tavan määrää yhtiön hallitus. Sähköstä ja vedestä suoritetaan eri korvaus huoneistokohtaisten mittareiden mukaan.

§ 6 Lainaosuuksien maksaminen

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle kuhunkin huoneistoon oikeuttavien osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.
Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla  vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin
maksettaessa on tarkoitettu.
Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö, lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä, joutuu maksamaan enemmän, kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.
Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan,
määrätään hänen osaltaan vastike siten,että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

§ 7 Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi paättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien allekirjoitettava.

§ 8 Isännöitsijä

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä isännöitsijä, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijä
ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.
Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

§ 9 Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

§ 10 Tilintarkastajat

Yhtiössä on tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

§ 11 Tilikausi ja tilinpäätös

Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain, kuitenkin siten, että ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2003.
Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olIa valmiina seuraavan vuoden maaliskuun 15 päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajalle.
Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle huhtikuun 1 päivään mennessä. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksensa yhteydessä yhtiökokoukselle.

§ 12 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun aikana.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
 • esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomuksen;
 • päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 • päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
 • päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
 • päätettävä talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä,
 • valittava hallituksen jäsenet;
 • valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 13 Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokouksiin annetaan osakkeenomistajille osakeluetteloon merkityllä osoitteella lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai muulla todisteellisella tavalla kirjallisesti.
Kokouskutsujen lähettämisen yhtiökokouksiin tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

**************************************************************